Kliknutím na „Súhlasím“ prostredníctvom webovej stránky www.mudrvalkar.sk udeľujem dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti VALSON s.r.o. v zast. konateľom MUDr. Valkár Jozef, konateľovi IČO: 47 531 843, so sídlom na adrese: Hlavná 760/104, 925 23 Jelka (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje v rozsahu:

 1. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón
 2. IP adresu
 3. ďalšie prípadné osobné údaje, ktoré som dobrovoľne vyplnil/a v texte tohto kontaktného formulára
 4. za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu; vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho služieb

S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujem svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Poučenie

 1. Vaše osobné údaje spracováva Správca nasledujúcim spôsobom:
  • Vaše osobné údaje spracúvame pre vytvorenie komunikačného kanála medzi Vami a Správcom na účely výkonu nášho oprávneného záujmu – poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
  • Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom on-line kontaktného formulára na našej webovej stránke, spracúvame o Vás osobné údaje, najviac v rozsahu: meno, priezvisko, názov Vašej spoločnosti, e-mailový a telefonický kontakt a všetky údaje, ktoré nám poskytnete v rámci kontaktného formulára.
  • Ak ste navštívili našu web stránku, Vaše osobné údaje spracúvame pre výkon reklamnej kampane a vytváranie anonymizovaných štatistík pre sledovanie výkonnosti reklamy a prispôsobovanie marketingových procesov prostredníctvom služby Google Ads za účelom výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je sledovanie návštevnosti našej webovej stránky a prispôsobovanie jej obsahu na základe anonymizovaných štatistík návštevnosti.
 2. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť:
  • Súhlas je možné odvolať písomne na adresu Správcu alebo poslaním emailu na adresu jozef.valkar@gmail.com
  • Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zmazanie komunikácie a zmazanie vašich príspevkov. To však za predpokladu, že záujmy Správcu na zachovanie kópie tejto konverzácie neprevažujú nad Vašimi právami na ochranu osobných údajov.
 3. Spracovanie osobných údajov je uskutočnené Správcom, avšak osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovatelia softwaru/IT
 4. Ochrana osobných údajov – všetky osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v databáze, ktorá splňuje technickú ochranu dát podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov.
 5. Osobné údaje sú chránené v rámci územia EU GDPR a mimo územia EÚ sú zdieľané iba s aktívnymi členmi programu Privacy Shield a predanie osobných údajov je tak v súlade s Nariadením a rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 12.júla 2016.
 6. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
  • na prenositeľnosť údajov,
  • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.